UITSLAG enquête onder de politieke partijen die deelnemen aan de verkiezingen voor de gemeenteraad van Echt-Susteren

Inleiding

Stichting De Groene Sporenwolf (DGS) heeft door haar minnelijke schikking met VDL Groep en VDL Nedcar middelen verkregen voor het vergroenen van de omgeving van VDL Nedcar, niet alleen voor Nieuwstadt, waar onze stichting zich sinds 2004 voor heeft ingezet, maar voor alle kernen rond VDL Nedcar.

Nu de gemeentelijke verkiezingen voor de deur staan, heeft DGS van alle politieke partijen die deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen in de gemeente Echt-Susteren hun standpunt gevraagd over de onderstaande vraagstukken, zodat daarover wat te kiezen valt!

Maandag 7 maart 2022 hebben wij al deze politieke partijen en hun lijsttrekkers per email de onderstaande enquête met stellingen en een antwoordformulier gestuurd, waarop de partijen kunnen aangeven of zij het eens of oneens zijn met de stellingen. Daarbij konden de partijen hun antwoorden toelichten.

Wij hebben de partijen verzocht om het ingevulde formulier uiterlijk vrijdag 11 maart 2022 aan ons retour te sturen, zodat wij de standpunten nog voor de verkiezingen kunnen publiceren op onze website en facebook-pagina. De volgende partijen hebben gisteren hun formulieren ingestuurd, waarvoor dank:

 • Lijst 1 – Lijst Samenwerking
 • Lijst 3 – PNES
 • Lijst 5 – Groenlinks

Hun standpunten en toelichting zijn hier geheel overgenomen.

Lijst 6 de PvdA heeft ons de volgende reactie gestuurd: We waarderen jullie inzet voor Nieuwstadt en haar omgeving enorm. Natuurlijk vinden wij het belangrijk dat Nieuwstadt en de omgeving van VDL op de juiste wijze worden gecompenseerd voor de uitbreiding van VDL en moet ervoor gezorgd worden dat de overlast van een mogelijke nieuwe weg en mogelijke bouw van de Yard beperkt wordt tot een minimum. Daarnaast zijn wij ook niet voor gemeentegrens overschrijdende industrie. Echter heeft u ons een hoop (nieuwe) informatie gegeven die wij moeten overwegen in ons antwoord en is de situatie op dit moment zo complex dat wij meer tijd nodig hebben om de vragen die jullie hebben naar behoren te beantwoorden.

Wettelijke natuurcompensatie

De volgende kaart van de provincie toont de compensatie maatregelen voor de uitbreiding van VDL Nedcar en de verbreding van de A2. Holtum, Born en Nieuwstadt hebben elk 10 ha wettelijke natuurcompensatie gekregen. Nummer 2 op de kaart laat zien dat de 10 ha voor Holtum en de 10 ha voor Born ook daadwerkelijk bij die kernen worden gerealiseerd en wel tussen de kernen en de A2 en VDL Nedcar.

De 10 ha voor Nieuwstadt is initieel toegewezen aan de nummers 4 en 5. Nummer 6 is bovenwettelijke natuur-compensatie. Nummer 5 is in 2021 komen te vervallen. Nummer 4 staat er nog steeds op, maar ligt niet bij Nieuwstadt, maar bij Susteren. Dat zijn bijna 6 van de 10 ha die voor Nieuwstadt bestemd waren. VDL Nedcar breidt uit naar Nieuwstadt, juist daar tussen VDL Nedcar en Nieuwstadt is de natuurcompensatie hard nodig.

Stelling 1: De 10 ha wettelijke natuurcompensatie van Nieuwstadt behoort geheel bij Nieuwstadt gerealiseerd te worden en niet bij Susteren.


LijstPartijEens/OneensToelichting
1Lijst SamenwerkingEensNieuwstadt wordt als kern het meest direct geraakt door de ontwikkelingen bij VDL Nedcar. Niet meer dan logisch dat de compensatie in de onmiddellijke nabijheid van deze kern en waar mogelijk zelfs als afscherming wordt gerealiseerd. Eventuele formele belemmeringen op dit gebied – verplichte aansluiting aan bestaande aangewezen natuurgebieden –  moeten opgelost kunnen worden.
3PNESEensNuancering: Er dient minimaal 10 ha.  natuurcompensatie te landen in Nieuwstadt van de Nedcar compensatie. Overigens wordt die oppervlakte groter door de Landschapskaart Swentibold, die reeds door de Raad is vastgesteld.
5GroenlinksEensNieuwstadt wordt het hardst geraakt met de uitbreiding van VDL Nedcar en het verleggen van de N276 richting de kern. De natuurcompensatie moet volgens GROENLINKS daarom bij Nieuwstadt terecht komen m.u.v. de natuurcompensatie als gevolg van de verbreding van de A2.

Rond Nieuwstadt verder verdozen of vergroenen?

VDL Nedcar breidt uit richting Nieuwstadt en het wegennet wordt daar op aangepast. Dat maakt de hieronder groen omlijnde gebieden ten zuiden van Nieuwstadt interessant voor investeerders en bedrijven, zoals Katoen Natie, die al zich ten westen van Nieuwstadt in het Industriepark Swentibold en ten oosten van Nieuwstadt bij Millen heeft gevestigd. Vanuit de overeenkomst tussen DGS en VDL Groep/VDL Nedcar is de intentie juist om de resterende gebieden rondom Nieuwstadt te vergroenen.

De eigenaren van die percelen zullen al deze belangen zoveel mogelijk uitspelen. Zo overweegt de eigenaar van het hieronder zwart met rood omlijnde perceel het plaatsen van zonnepanelen. Juist in dat gebied kan nog een groene buffer tussen Nieuwstadt en VDL Nedcar en de randweg N276 worden gerealiseerd. Zonnepanelen kunnen bovendien door reflectie extra geluidsoverlast in Nieuwstadt veroorzaken.

Stelling 2:  Nieuwstadt heeft met de uitbreiding van VDL Nedcar wel genoeg voor haar kiezen gekregen en de resterende open ruimte rondom Nieuwstadt moet agrarisch gebied blijven of worden vergroend, bijvoorbeeld door transformatie tot goudgroene natuur, biologische landbouw of voedselbos en er is rond Nieuwstadt geen plaats meer voor nog meer industrie, logistiek of zonnepanelen.

LijstPartijEens/OneensToelichting
1Lijst SamenwerkingEensIn combinatie met de afspraken onder 1 moet hier invulling aan gegeven kunnen worden.
3PNESEens/OneensHet hangt met name van de inwoners van Nieuwstadt af wat wel of niet mogelijk. Initiatieven vanuit de Nieuwstadtse inwoners gaan we niet vooraf blokkeren.
ook onze agrariërs hebben hierin een stem.
Bovendien moet het MKB dat nu gevestigd is in Nieuwstadt de mogelijkheid hebben om zich zo nodig te ontwikkelen.
Overleg met alle betrokkenen is hier het motto.
5GroenlinksEensDe resterende gronden rondom Nieuwstadt dienen groen te blijven waarbij natuur de voorkeur van GROENLINKS heeft boven ‘agrarisch groen’ tenzij biologische landbouw, voedselbos etc. Zonnepanelen op de akker direct ten noorden van het landschapspark aan de Kampweg vinden wij geen goed idee.

Als prijsopdrijvende grondspeculatie dreigt in een gebied waarmee een gemeente (andere) plannen heeft, is de Wet Voorkeursrecht Gemeenten (Wvg) van toepassing.

Stelling 3: De Wet Voorkeursrecht Gemeenten (Wvg) moet worden toegepast op alle resterende agrarische percelen rond Nieuwstadt om te voorkomen dat die gronden in handen vallen van partijen die er industrie, logistiek of zonnepanelen op willen realiseren.

LijstPartijEens/OneensToelichting
1Lijst SamenwerkingEensMet het principe en het uitgangspunt kunnen wij instemmen, de vraag is echter of de Wet Voorkeursrecht Gemeenten in dit geval voldoende soelaas biedt dan wel hiervoor geschikt is. De WVG is nl specifiek bedoeld om grondspeculatie te voorkomen in geval van beoogde nieuwe planologische ontwikkelingen, terwijl in dit geval juist het doel moet zijn om de huidige agrarische en natuurbestemmingen te behouden. Moet in elk geval onderzocht worden, tevens wat in dat geval wel geëigende instrumenten zouden kunnen zijn. Sowieso moeten er altijd planologische procedures worden gevolgd indien er plannen zouden zijn om de geldende bestemming te veranderen.
3PNESOneensWe oordelen hier over grond, welke niet onze eigendom. Ik kan me goed voorstellen dat we tot zo’n besluit komen, maar uitsluitend in overleg met alle stakeholders.
De Raad zal hier uiteindelijk zijn positie moeten bepalen.
5GroenlinksEensGROENLINKS heeft het college hier zelfs al eerder naar gevraagd via schriftelijke vragen. Om investeerders/speculanten te weren is het vestigen van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) een goed idee.

In Nieuwstadt verstenen of vergroenen?

In het plan dat in het gemeenschapshuis werd gepresenteerd voor de herinrichting van het centrum van Nieuwstadt was een groen ‘pocketpark’ met drie volwaardige ‘ronde’ bomen opgenomen aan de kruising van de Cremerstraat en de Haverterweg. Tijdens de uitvoering is dit plan ineens veranderd in een stenen plaats met vijver. In plaats van drie ronde bomen zijn er alleen een paar ‘platte’ exemplaren langs de randen gezet.

Ook de Millenerstraat zal ergens de komende jaren worden opgeknapt. Als eerste wordt daarbij gedacht aan het oplossen van het ‘parkeerprobleem’ bij het gemeenschapshuis en het oog is daarbij gevallen op het groene veldje hier rechts op de foto. Terwijl het gemeenschapshuis voor iedereen in Nieuwstadt op loop-/fietsafstand ligt en de markt voldoende parkeergelegenheid biedt voor avondactiviteiten, wordt ook hier aan steen in plaats van groen gedacht. Meer steen geeft meer hittestress in de zomer en minder plek voor vogels en vleermuizen.

Stelling 4: Er moet minder asfalt, minder steen en meer groen en meer bomen in Nieuwstadt komen, zoals aan het terrein aan de Millenerstraat achter de Plus.

LijstPartijEens/OneensToelichting
1Lijst SamenwerkingEensAandachtspunt overigens voor elke kern in onze gemeente
3PNESEens/oneensIn de hele dorpskern Nieuwstadt moeten diverse belangen tegen elkaar worden afgewogen. Groen, verkeersdoorstroming, parkeerdruk etc. moeten daarbij in ogenschouw worden genomen. Van het hoogste belang is dat we de bewoners bij de herinrichting  van de Millenerstraat betrekken, zoals we dat bij elk project doen
De mening van de bewoners van de Millenerstraat weegt zwaarder dan ons partijstandpunt.
5GroenlinksEensGROENLINKS vraagt zich af hoeveel keer per jaar er een parkeerprobleem is bij activiteiten in het gemeenschapshuis. Volgens ons valt dat reuze mee! Een Tiny Forest zou ideaal zijn op die plek aan de Millenerstraat. Als er al meer behoefte is aan parkeren, moet de gemeente eerst kijken naar het perceel aan de Limbrichterstraat, gelegen tussen twee horecagelegenheden. Met bomen en halfopen bestrating kan dit een groene uitstraling krijgen.

Minnelijke schikking met VDL Groep/VDL Nedcar

Naast miljoenen extra bovenwettelijke natuurcompensatie heeft Stichting De Groene Sporenwolf door haar overeenkomst met VDL Groep en VDL Nedcar bereikt dat VDL Groep en VDL Nedcar zich gaan inzetten voor:

 • De plaatsing van een voetgangersburg over de provinciale weg (N297), waarmee de wandelroute van Nieuwstadt naar het Limbrichterbos wordt hersteld;
 • De realisatie van een geluidscherm en natuurwal ten zuiden van Nieuwstadt, tussen de Nusterweg/Sittarderweg en de grens. De gemeente heeft alleen een natuurwal tussen de Geleenbeek en de Nusterweg/Sittarderweg op een smalle strook grond langs de N297 voorzien. Met de extra gelden kan een veel breder gebied worden gerealiseerd, net zo breed of iets breder als de ermee  aan te sluiten bestaande groengebieden, zoals ook al op de bovenstaande provinciale kaart als doel is aangegeven.

DGS heeft daarmee de realisatie van een aantal lang gekoesterde wensen van de inwoners van Nieuwstadt voor elkaar gekregen.

Stelling 5: De extra bovenwettelijke natuurcompensatie, voetgangersbrug en geluidscherm, die Stichting De Groene Sporenwolf door haar overeenkomst met VDL Groep en VDL Nedcar heeft bereikt, dragen bij aan de natuur en leefbaarheid van Nieuwstadt.

LijstPartijEens/OneensToelichting
1Lijst SamenwerkingEensIn de gegeven omstandigheden is dit het meest haalbare compromis gebleken
3PNESEensDit zijn allemaal punten die in het gemeentebeleid reeds verankerd zijn. Als de financiële middelen beschikbaar zijn kan uitvoering volgen. Maar ook hier geldt weer niet op de manier zoals wij dat willen maar met de inbreng van onze inwoners.
5GroenlinksEensDe wensen die inwoners en groepen inbrachten tijdens PIO-overleggen (Platteland in Ontwikkeling) zouden door geldgebrek helaas over een lange periode moeten worden uitgestreken met alle risico’s van dien: uitstel kan afstel worden. Door de minnelijke schikking kunnen de PIO-wensen nu versneld worden uitgevoerd. Dit draagt zeker bij aan de leefbaarheid van Nieuwstadt.

VDL neemt het initiatief tot het oprichten van een stichting die onder andere middels groencompensatie een extra bijdrage gaat leveren aan de leefbaarheid in en rond de woonkernen in de directe omgeving van VDL Nedcar. VDL Nedcar breidt uit naar Nieuwstadt en door de verdubbeling van de fabriek en productie neemt het verkeer op de wegen rond Nieuwstadt navenant toe. De natuurcompensatie is dus vooral hard nodig tussen Nieuwstadt en de wegen N276 en N297.

Stelling 6: In de besteding van de extra bovenwettelijke natuurcompensatie moet voorrang worden gegeven aan de uitbreiding van het zogeheten ambitiebos tot aan de rand van de woonkern van Nieuwstadt, het met nieuwe aanplant sluiten van de groenstrook tussen Nieuwstadt en de Randweg N276 en de aanleg van een groenstrook aan de zuidkant van Nieuwstadt langs de N297.

LijstPartijEens/OneensToelichting
1Lijst SamenwerkingEensZie ook onder 1
3PNESEensDit zijn punten die reeds nagenoeg overeen gekomen zijn.
Binnen de beschikbare middelen moet een prioritering worden aangebracht voor de uitvoering.
De 3 hier gememoreerde projecten hebben reeds een plaats gevonden in de Landschapskaart Swentibold, die door de Raad is vastgesteld.
5GroenlinksEensVia schriftelijke vragen heeft GROENLINKS daar als enige partij al eerder voor gepleit bij het college: zoveel mogelijk groenaanplant tussen Nieuwstadt en de N276 en de N297 als groene buffer tussen de kern enerzijds en industriële activiteiten en drukke wegen anderzijds.

VDL zal zorgdragen voor een aanzienlijk startkapitaal voor het op te richten groenfonds. De kosten van de natuurcompensatie die VDL met DGS is overeengekomen lopen in de miljoenen euro’s. DGS en VDL Nedcar zullen de gemeenten Sittard-Geleen en Echt-Susteren uitnodigen om toe te treden tot het bestuur van de stichting in oprichting. Burgerparticipatie door overleg met burgers is de komende tijd belangrijk voor de inzet van deze middelen en DGS wil deze burgerparticipatie via haar deelname aan het groenfonds gestalte geven.

Stelling 7: Het is een goede zaak dat de gemeenten Sittard-Geleen en Echt-Susteren samen met stichting De Groene Sporenwolf als organisator van de burgerparticipatie van omwonenden en VDL Nedcar zitting nemen in de op te richten groenfonds stichting om daarin samen te werken aan de vergroening van de omgeving van VDL Nedcar.

LijstPartijEens/OneensToelichting
1Lijst SamenwerkingIn principe eensMet dien verstande dat met alle waardering en respect voor de inspanningen van DGS, de vraag gerechtvaardigd lijkt of met alleen deze stichting voldoende invulling wordt gegeven aan het begrip burgerparticipatie. Wat ons betreft zou over dit onderdeel nog nagedacht moeten worden over een structuur die meer recht doet aan een evenredige burgervertegenwoordiging vanuit Nieuwstadt en wellicht ook vanuit de aangrenzende kern Susteren, naast een vertegenwoordiging van DGS.
3PNESEens/oneensVeel belangrijker dan de partijen die hier genoemd zijn, zou een vertegenwoordiging van de inwoners van Nieuwstadt en dan met name van die inwoners in de directe nabijheid van Nedcar. De legitimatie van de DGS als “organisator van de burgerparticipatie van omwonende” ontbreekt (nog) volgens  ons. De Dorpsraad in de vorm van de Gezamenlijke buurten (en dus de 4 zelfstandige buurten in Nieuwstadt zou hier een prominente positie moeten innemen.
5GroenlinksEensWe reageren met ‘eens’ maar wel met twee kanttekeningen: GROENLINKS vraagt aandacht voor draagvlak: hoe gaat de nieuwe groenfonds stichting regelmatig de mening van inwoners peilen? En wat als DGS ophoudt te bestaan? Advies: probeer een soort dorpsraad (met leden) als representant van de inwoners erbij te betrekken.

Nadere toelichting van DGS:

De afgelopen jaren heeft DGS steeds overleg gezocht en gevoerd met alle belanghebbenden, zowel in Nieuwstadt als in Susteren, waarmee wij aan tafel zaten in de gesprekken met VDL Nedcar, de provincie en de gemeente. Samen met alle belanghebbenden en de gemeente zijn wij ook tot een gezamenlijke lijst van compensatiewensen gekomen. Vanuit de door haar verkregen compensatie heeft de gemeente een aantal van die wensen gehonoreerd in de gemeentelijke (hieronder getoonde) Landschapskaart Swentibold. De volgende wensen van de inwoners van Nieuwstadt kon de gemeente echter nog niet of niet volledig uitvoeren, maar door de overeenkomst tussen DGS en VDL Nedcar kunnen deze wensen nu wel volledig worden gerealiseerd:

 • Uitbreiding van het ‘ambitiebosje’ van 2 ha tot 5 ha, dus het hele gebied tussen VDL Nedcar/Randweg en de Limbrichterstraat/Aan de Linde:
  • Voor nummer 15 op de gemeentelijke projectenkaart is 2 ha beschikbaar gesteld door de provincie.
  • Met de extra compensatie die DGS met VDL Nedcar is overeengekomen, kan hier de volle 5 ha worden vergroend.
 • Zoveel mogelijk groene buffer langs de Kampweg tussen VDL Nedcar/Randweg en Delweide/Funkelweideweg.
  • Gemeente heeft alleen sluiten ‘Zomerwalke’ opgenomen (nummer 9).
  • Met de extra compensatie die DGS met VDL Nedcar is overeengekomen, kan ook direct ten noorden hiervan worden gezorgd voor een groene buffer tussen VDL Nedcar en Nieuwstadt.
 • Het sluiten van de groene zone ten noorden van de N297 tussen de Sittarderweg/Nusterweg en de Geleenbeek over de volle breedte van de aan te sluiten bestaande zones tussen de Sittarderweg/Nusterweg en de spoorlijn en tussen de Geleenbeek en de Vloedgraaf:
  • Als nummer 13 is op de projectenkaart van de gemeente slechts een smalle strook opgenomen, net genoeg voor een aarden geluidswal en een voetpad.
  • Met de extra compensatie die DGS met VDL Nedcar is overeengekomen, kan hier een groene zone worden gerealiseerd die net zo breed is als de aan te sluiten bestaande zones.
 • Een geluidskering langs de noordzijde van de N297 over het gehele traject van de grens tot de Nusterweg/Sittarderweg
  • Nummer 13 op de projectenkaart van de gemeente voorziet in een aarden wal tussen de Sittarderweg/Nusterweg en de Geleenbeek, maar niet in geluidskering tussen de Geleenbeek en de grens.
  • DGS is met VDL Nedcar overeengekomen dat VDL Nedcar zich gaat inzetten om in samenwerking met de provincie een geluidskering te realiseren over het volledige traject van Sittarderweg/Nusterweg tot de grens.
 • Een voetgangersbrug over de N297 die de verbinding tussen Nieuwstadt en het Limbrichterbos herstelt
  • Een eerdere begroting van de gemeente voor een fiets- en voetgangersbrug bleek te duur.
  • DGS is met VDL Nedcar overeengekomen dat VDL Nedcar zich gaat inzetten om in samenwerking met de provincie een voetgangersbrug te realiseren. Mogelijk wordt deze brug gebouwd door een zusterbedrijf van VDL Nedcar. Fietsers kunnen deze brug ook passeren met de fiets aan de hand.

DGS heeft zich steeds ingezet voor de natuur en leefbaarheid voor alle inwoners van Nieuwstadt. DGS heeft altijd dat altijd in samenwerking met alle belanghebbenden gedaan en zal dat ook blijven doen. Nu gaat het om de vergroening van de gehele omgeving van VDL Nedcar, naast Nieuwstadt gaat dat alle kernen rond VDL Nedcar aan. Het is zaak dat alle belanghebbenden van deze kernen kunnen participeren in het aandragen en toetsen van ideeën voor de vergroening van de omgeving van VDL Nedcar. Breed draagvlak en continuïteit zijn daarin belangrijk. DGS gaat zich inzetten voor het mobiliseren en organiseren van deze burgerparticipatie, waarin de belangen van alle betrokken omwonenden van VDL Nedcar tot hun recht moeten komen. Zodra hier meer over te melden valt, zullen wij dat doen.

Vrachtwagenprobleem vergroten of oplossen?

Het Smalste Stukje van Nederland kampt al jaren met overlast van chauffeurs die hun vrachtwagens her en der parkeren om te rusten. Zonder maatregelen neemt deze overlast verder toe met de groei van de industrie en logistiek, zoals door de uitbreiding van VDL Nedcar. Al jaren wordt beloofd dat hier iets aan zal worden gedaan.

Het Vonderen middenin het knooppunt van de A2, A73 en N276 biedt bij uitstek plaats voor een oplossing. Hier kan een fatsoenlijke parkeergelegenheid worden gerealiseerd met voorzieningen voor de chauffeurs. Er wordt vooralsnog echter alleen gesproken over kansen voor (nog meer) bedrijventerrein en een tankstation.

Stelling 8: Voor het aanpakken van de groeiende overlast door vrachtwagens in onze regio vormt Het Vonderen door haar ligging middenin het knooppunt van de A2, A73 en N276 een uitgelezen plek voor het realiseren van voorzieningen waar vrachtwagenchauffeurs kunnen parkeren, rusten, eten en zich opfrissen.

LijstPartijEens/OneensToelichting
1Lijst SamenwerkingIn principe eensHelemaal mee eens dat er gerichte maatregelen moeten komen om de overlast van geparkeerde vrachtwagens te terug te dringen. Het realiseren van centrale parkeerplaatsen inclusief bijbehorende voorzieningen is dan een te onderschrijven aanpak, waarbij ook het Vonderen als optie in beeld kan komen. Echter net zoals aan de zuidkant van onze gemeente, inderdaad de ontwikkelingen rondom VDL Nedcar met alle consequenties van dien, transformeert de noordkant van onze gemeente inmiddels met alle gerealiseerde en geplande industriële ontwikkelingen ook tot één groot bedrijventerrein, waarbij net als Nieuwstadt in het zuiden, de kern St. Joost in het noorden ook aardig in het gedrang komt. Logistiek gezien is het Vonderen zeker een geschikte plek voor een vrachtwagen parkeerplaats c.a. maar ontwikkeling daarvan en mogelijk ook nog extra industrieterrein, zoals momenteel onderzocht wordt, kan alleen maar met ook een vergelijkbaar maatregelenpakket ter voorkoming van overlast voor St. Joost inclusief natuur- en groencompensatie en een fonds met middelen ter verbetering van de leefbaarheid in St. Joost en directe omgeving.
3PNESOneensHet uitgangspunt is juist, maar niet persé Vonderen.
Dit is een opgave die bij de provincie Limburg ligt.
Hier heeft de Raad al over gediscussieerd.
In zijn algemeenheid dient er voldoende parkeer gelegenheid voor vrachtwagens te komen. Maar uiteindelijk dient een keuze te worden gemaakt uit meerdere opties in Limburg, waarbij diverse weegpunten een rol spelen. Vooralsnog hoort Vonderen niet bij de eerste, meest voor de hand liggende keuze. De provincie heeft deze afweging in eerste aanleg reeds gemaakt.
5GroenlinksEensEen grote truckparking in onze regio was ook een wens die telkens terugkwam bij de PIO-overleggen met inwoners van Nieuwstadt en Holtum. Bij Vonderen wilde de provincie een mega-truckparking realiseren maar ze vindt dit blijkbaar te kostbaar. Het college heeft recent herhaald dat er nu een kleine truckparking komt met voorzieningen en horeca. GROENLINKS ziet zeker de noodzaak voor meerdere truckparkings verspreid over Limburg.