Toelichting op verweer gemeente

De Limburger schreef vandaag over het ontwerp besluit dat de gemeente Echt-Susteren eind december in procedure heeft gebracht om vijf glascontainers te verplaatsen van de Markt naar de Millenerstraat in Nieuwstadt:

https://www.limburger.nl/cnt/dmf20240223_95585208

De gemeente beweert dat het per ongeluk bijlagen van een ‘verkeerde planversie’ bij dat ontwerp besluit heeft gedaan. Stichting De Groene Sporenwolf is een andere mening toegedaan. De betreffende bijlagen betreffen de resultaten van onderzoeken die in opdracht van de gemeente zijn uitgevoerd in november-december 2023.

Deze onderzoeken zijn uitgevoerd op een plan dat de verantwoordelijke wethouder drie jaar geleden al heeft laten opstellen om parkeerplaatsen en de glascontainers van de Markt te verplaatsen naar de Millenerstraat. Dat plan heeft de wethouder ook nog eens beloofd te gaan uitvoeren in een verkiezingsfolder voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2022.

Op de bewonersavond van 19 oktober 2023 reageerde de wethouder als gebeten op een vraag van een bewoner of er glascontainers zouden komen bij het net door hem aangekondigde aan te leggen parkeerterrein aan de Millenerstraat: “Daar is geen sprake van! Van wie weet je dat? Dan weet je meer dan ik!”. Met het tweede deel van zijn reactie “van wie weet je dat” verklapte de wethouder dat hij zich realiseerde dat iemand in de gemeentelijke organisatie zijn of haar mond voorbij had gepraat. Zijn eigen plan om juist daar de glascontainers van de Markt naartoe te verplaatsen was al jaren zijn plan en zat kennelijk op dat moment al in de ambtelijke molen om in uitvoering te brengen. Waarschijnlijk vanwege de weerstand die dat plan zou oproepen in de Millenerstraat en hij toch ergens met die glascontainers heen moest kan voor de wethouder de reden zijn geweest om er geen openheid over te geven. Maar om het zelfs desgevraagd te ontkennen gaat wel een stap verder. En ook om het zelfs nu nog te ontkennen slaat werkelijk alles.

Ook tijdens het eerste werkgroepoverleg op 30 november 2023 werd de mogelijkheid van realisatie van de afvalcontainers vol overtuiging tegengesproken door de projectleider en het adviesbureau van de gemeente. Gelijktijdig werden op dat moment de onderzoeken met het glascontainerplan uitgevoerd in opdracht van dat adviesbureau dat daartoe handelde in opdracht van de gemeente.

Al die tijd werd de bewoners in het ontwerp van de hele Millenerstraat een parkeerplaats met bomen, hagen en open grasbetontegels voorgehouden.

Stichting De Groene Sporenwolf blijft van mening dat het ontwerp besluit geen ongelukje is geweest maar een vooropgezet plan. Maar oordeelt u zelf. Hieronder geven wij een toelichting bij het verweer van de gemeente tegen onze stelling. Daaronder hebben wij alle feiten en gebeurtenissen nog eens chronologisch op een rijtje gezet.

Verweer gemeente 1: bij het werkgroepoverleg op 20-2 was niemand van DGS aanwezig.

Toelichting DGS 1: dat doet niets af aan de feiten. DGS heeft haar standpunt gebaseerd op die feiten, alle gebeurtenissen en het schriftelijke verslag van het werkgroepoverleg d.d. 20 februari 2024 dat een van de aanwezige werkgroepleden heeft gemaakt en gedeeld met de bewoners van de Millenerstraat.

Verweer gemeente 2: de onderzoeken zijn uitgevoerd in opdracht van het adviesbureau dat door de gemeente was ingehuurd om het ontwerpbestemmingsplan voor te bereiden tot en met gereed voor publicatie waarna er ambtelijk onvoldoende controle was op de bijlagen, en zo zijn ze per ongeluk gepubliceerd.

Toelichting DGS 2: het adviesbureau maakt deel van het projectteam van de gemeente en gaat nog niet naar de WC zonder toestemming van de projectleider. Tijdens bijeenkomsten kijken ze steeds angstvallig naar de projectleider die dan knikt of het hoofd schudt voordat ze iets zeggen. Het adviesbureau liet op de bewonersavonden alleen maar tekeningen zien met de parkeerplaats zonder de glascontainers. Tijdens eerste werkgroepoverleg op 30 november 2023 werd de mogelijkheid van realisatie van de afvalcontainers vol overtuiging tegengesproken door de projectleider en het adviesbureau. Hoe kan het adviesbureau überhaupt het ontwerp met de glascontainers hebben gekregen anders dan dat ze dat plan ze bewust in de handen is gedrukt? Die onderzoeken zijn op datzelfde moment uitgevoerd in november-december 2023.

Verweer gemeente 3: er is in januari 2024 geen werkgroepoverleg geweest, hoe kan de gemeente toen hebben vernomen over de bijlagen met de glascontainers?

Toelichting DGS 3: dit was niet in een werkgroepoverleg, maar in een mailwisseling tussen een bewoner en de projectleider en het adviesbureau naar aanleiding van vragen van die bewoner over de bijlagen met de glascontainers in de periode 3 t/m 22 januari 2024 plus een daarop volgend gesprek op initiatief van Meuwissen met de partner van deze bewoner op 30 januari 2024.

De volledige mailwisseling is hieronder geanonimiseerd opgenomen in een chronologisch overzicht. Zowel de projectleider als het adviesbureau zijn daarin nogmaals meermalen gewezen op de bijlagen met de glascontainer-onderzoeken. Ze wisten op dat moment dus dat de gemeente het ontwerpbestemmingsplan met die glascontainer0-bijlagen in procedure hadden gebracht, maar bleven dat ontkennen in hun reacties. 

Op de omgevingsvisie avond “Echt-Susteren 2040” in het Connect College te Echt op 30 januari 2024 sprak wethouder Meuwissen de partner van deze bewoner aan om te peilen hoe zij erin stonden. De partner gaf aan de gang van zaken rond de parkeerplaatsen zeer vreemd te vinden. Waarop Meuwissen aangaf: “Als je het er niet mee eens ben, moet je dat zeker melden.”

Verweer gemeente 4: als wethouder Meuwissen niet bij de mailwisseling van januari betrokken was en de ambtenaar het niet aan hem heeft gemeld, was Meuwissen niet op de hoogte en kon hij niet meteen ingrijpen.

Toelichting DGS 4: dat Meuwissen de partner van de bewoner op 30 januari 2024 een week na de mailwisseling tussen de bewoner en projectleider / adviesbureau projectgroep aansprak om te peilen hoe zij erin stonden duidt erop dat hij op de hoogte was.  

Verweer gemeente 5: een bestemmingsplan is pas definitief als het door de raad is aangenomen.

Toelichting DGS 5: de gangbare werkwijze is dat ontwerp besluiten waar geen bezwaar tegen wordt gemaakt als hamerstuk vastgesteld worden. 

Verweer gemeente 6: De wethouder is pas in de stukken is gedoken nadat er zienswijzen binnen kwamen. Hij is toen geschrokken van de bijlagen en heeft het eerstvolgende collegeoverleg op 19-2 aangegrepen om het college het besluit tot intrekking te laten nemen. 

Toelichting DGS 6: het initiatief van de wethouder om op 30 januari bij de partner van de bewoner, die de glascontainers in een mailwisseling met de gemeente had aangekaart, te peilen hoe zij erin stonden maakt duidelijk dat hij toen al op de hoogte was. Gezien zijn reactie op de bewonersavond op 19 oktober 2023 wist hij dat al die tijd al. Bovendien wordt de wethouder geroemd dat hij dergelijke plannen efficiënt en nauwgezet voorbereidt en in uitvoering brengt. Zeker dit plan waar hij al jaren aan heeft gewerkt en wat hij tot inzet van de verkiezingen heeft gemaakt.

Hieronder volgt een chronologisch overzicht, inclusief alle geanonimiseerde mails:

19 januari 2021 – het glascontainer-ontwerp wordt gemaakt. Wethouder Meuwissen is op dat moment als portefeuillehouder verantwoordelijk voor het maken van dit ontwerp.

2022: verkiezingsbelofte voor gemeenteraadsverkiezingen

19 oktober 2023: bewonersavond

Een van de aanwezige bewoners van de Millenerstraat vroeg aan wethouder Meuwissen of de gemeente van plan was om glascontainers te plaatsen bij het parkeerterrein. Wethouder Meuwissen antwoorde dat daar absoluut geen sprake van was, vroeg van wie deze informatie afkomstig was en gaf tot slot aan dat de vraagsteller dan meer wist dan hij. 

Met name door het tweede deel van de reactie (van wie deze informatie afkomstig was) versprak Meuwissen zich.

30 november 2023: eerste werkgroepoverleg

Projectteam met het adviesbureau en de projectleider van de gemeente tonen het concept ontwerp voor hele straat met deze tekening van de parkeerplaats:

Ook tijdens dat eerste werkgroepoverleg op 30 november 2023 werd de mogelijkheid van realisatie van de afvalcontainers vol overtuiging tegengesproken door de projectleider en het adviesbureau van de gemeente. Gelijktijdig werden echter de onderzoeken met het glascontainerplan uitgevoerd in opdracht van dat adviesbureau dat daartoe handelde in opdracht van de gemeente.

 21 december 2023: de gemeente brengt het ontwerpbestemmingsplan ter vaststelling in procedure met daarin de bijlagen van de onderzoeken met het glascontainerplan.

3-5 januari 2024: vraag bewoner naar verschillende planversies

9 januari 2024: reactie projectleider gemeente

10 januari 2024: reactie adviesbureau projectgroep gemeente

15 januari 2024: vraag bewoner

22 januari 2024: reactie projectleider gemeente

30 januari 2024: Meuwissen spreekt de partner van de bovenvermelde bewoner aan

Op de omgevingsvisie avond “Echt-Susteren 2040” in het Connect College te Echt sprak wethouder Meuwissen de partner van de bovenvermelde bewoner persoonlijk aan. De partner van de bewoner gaf aan dat de gang van zaken rond de parkeerplaatsen zeer vreemd te vinden. Waarop Meuwissen aangaf: “Als je het er niet mee eens ben, moet je dat zeker melden.”

Dit bevestigde voor de bewoner en partner dan ook dat ze de zienswijze en handtekeningen actie moesten doorzetten.

2 februari 2024: adviesbureau verstuurd namens projectgroep gemeente het verslag van de werkgroepavond d.d. 30 november 2023

2 februari 2024: werkgroeplid vraagt naar bijlage

2 februari 2024: reactie projectgroep van gemeente

3 februari 2024: werkgroeplid vraagt projectgroep nogmaals naar bijlage

5 februari 2024: reactie projectgroep van gemeente

20 februari 2024: tweede werkgroepoverleg – verslag door werkgroeplid/bewoner

Verslag: Herinrichting Millenerstraat en Haveterpoort, Nieuwstadt 

dd. 20-02-2024 jl: 19:00-20:15 

Aanwezig: 

Gemeente Echt Susteren: Meuwissen – Wethouder (tm de opening) / Projectleider /adviesbureau projectgroep
Afvaardiging bewoners Haverterpoort / Millenerstraat (in verslag “bewoners”) 

Meuwissen opent de avond; Iedereen van de bewoners commissie wordt welkom geheten. Meuwissen geeft aan dat bij de aanvraag parkeergelegenheid thv Millenerstraat 16 eea is misgegaan en dat de bewoners hier terecht boos over hebben gemaakt. Namens de gemeente biedt hij zijn verontschuldiging aan. De betrokken bewoners / partijen welke de zienswijze hebben ingediend zullen op kort termijn een schrijven ontvangen. De procedure wordt gestopt, en gaat in ieder geval opnieuw. 

Elementair is dat de aangekochte grond van bouwgrond naar openbare grond gaat. Plan van de milieupark / afvalcontainers komt te vervallen voor de Millenerstraat. De gemeente ziet de parking als een separaat plan, maar welke wel deel uitmaakt van het totaalplan Haverterpoort / Millenerstraat. 

Er wordt door de bewoners aangegeven dat het verslag van de eerste bewonersavond van 30/11/2023 zeer laat is doorgekomen op 02/02/2024, het tevens zeer summier en incompleet is. Verslag wordt niet formeel goedgekeurd. Er wordt beterschap beloofd in de tekortkomingen bij het verslag van deze avond. 

Er wordt door de bewoners aangegeven dat er in eerste instantie gesproken is over 2 avonden voor een voorlopig naar definitief ontwerp. Meuwissen geeft aan dat dit niet gemaximaliseerd is en dat kwaliteit voorop staat in het proces. Dit binnen de (financiële) middelen / mogelijkheden / compromissen. 

Door de gemeente wordt aangegeven dat het hier gaat over een belangrijk proces, en dat het hier gaat over een investering en aanblik voor een periode van 60 jaar. 

Na deze opening vertrekt Meuwissen en neemt de projectleider het over namens de gemeente Echt-Susteren. 

-Er is geen agenda van de avond dat wordt gevolgd.- 

De bewoners geven aan de materialisatie erg belangrijk is, en vragen de nostalgisch lichtmasten en natuurstenen opsluitbanden in een geruwde variant (dit om mogelijk uitglijden te voorkomen) op te nemen. Dit naast de besloten gebakken stenen bestrating. 

Het adviesbureau/projectgroep van de gemeente ligt haar Voorlopig Plan toe plan toe vanaf Haverterpoort thv nr 3, via de hoge nummer 35/48 van de Millenerstraat richting het gemeenschapshuis. 

Wat is zoal te zien op het ontwerp en wordt verteld: 

 • Zijde Bloem en Meer geen parking, overzijde wel. Voor Bloem en Meer wel mogelijkheid voor laden / lossen. 
 • Evenzijde Millenerstraat geen parking nr 8 tm 48. Wel mogelijkheid tot laden en lossen. 
 • Materiaalgebruik gelijkwaardig als Haverterstraat /Cremerstraat.
 • Geen toepassing asfalt. 
 • Parking bij kerk. Bestrating natuursteen, mondeling wordt toegelicht dat er verhoogde plantbakken komen en dat de parking afmetingen niet voldoen aan de standaard afmeting heden ten dagen. 
 • Inritten / poorten worden in dwarsverband gelegd dit ter duiding hiervan
 • Opsluitbanden trottoir zijn vlak en met de auto gemakkelijk overrijdbaar. 
 • Nostalgische verlichting / geruwde natuurstenen opsluitbanden worden nader overwogen / intern besproken bij de gemeente. Bewoners vinden dit belangrijk.


Projectleider geeft aan op een reactie van de bewoners in zaken regen waterafvoer: 

 • Hemelwaterafvoer in het midden van de straat kan ivm beperkte ruimte in de straat, hierdoor kan het gepresenteerde ontwerp wijzigen 
 • Gemeente garandeert dat de waterstandenstanden door heraanleg eerder afnemen dan toenemen. Dit daar de huidige waterstand na extreem regen kunnen oplopen tot -1m vanaf straatpeil. Onderlopen kelders nadien kan dan ook geen spraken zijn. 
 • Daar waar nu de hemelwaterafvoer een aansluiting op het riool door de gemeente, dit blijft behouden. 

De versmalling in de straat, vanaf Cremerstraat naar Haverterpoort, worden verder opgesierd door aanvullende versmallingen. Bewoners geven aan dat dit extra parkeerplaatsen kost, in het stuk waar de schaarste voor parkeerplaatsen al hoog is. Dit zal nader worden bekeken in het ontwerp. 

Idem voor de bomen / groen op/in deze versmalling. Tot in hoeverre is dit belemmerd in zaken licht / cq de beperkte leefruimte in de Millenerstraat. Dit zal nader worden bekeken in het ontwerp. 

Overige zaken:

 • Koekoeks aan de straatzijde voor de woningen, bij aanwezigheid, blijven behouden.
 • Millenerpoort zal later eveneens een gelijke doorgang krijgen als de Haverterpoort, middels een cortenstaal constructie. Wordt buiten dit plan gehouden.
 • Met e-laadpunten elektrische auto’s wordt geen rekening mee gehouden. 
 • Gemeente roept een graafrust af van 5 jaar na realisatie. 
 • Materialisatie kan niks worden getoond vanwege gevaar van afwijking en dat er vooraf rechten uit worden ontleend. Wordt iig materiaal gelijkwaardig of beter dan eerder genoemde straten.


Op de vraag van de bewoners of er nog inspecties worden gedaan aan woningen, dit om mogelijk schades voor / achteraf te constateren door de sloop/aanleg wordt negatief gereageerd door de gemeente. Eerdere riool aanleg in de straat heeft tot instorting gevel geleid. Desondanks; Deze gemeentelijke verantwoording/risico hieromtrent wordt door de aannemer afgedekt zo is de reactie. Voorlopig Ontwerp tekening wordt door het adviesbureau/projectgroep van de gemeente meegenomen en niet verspreid op de avond.
Deze zullen we later wel aantreffen bij het verslag van de avond. Enkel ter info.

Nav deze avond is geen sprake van om, met deze op- en aanmerkingen, over te gaan van voorlopig ontwerp naar definitief ontwerp zo is verzekerd door de gemeente.

Door de gemeente zal nog een aanvullende info avond worden belegd voor de betrokken bewoners van de straat om de plannen te presenteren, ook zal de info vooraf worden verspreid middels post / online web site gemeente.

Planning ovb: Aanbesteding q3-2024 /// Uitvoering: q4-2024 / q1-2025 

-Op de avond zijn verder geen stemmingen gedaan.-
-Datum vervolgoverleg is niet bepaald.-
-Indicatie wanneer revisie Voorlopig Ontwerptekeningen beschikbaar zijn, niet bekend.-

-Indicatie wanneer verslaglegging beschikbaar is, niet bekend.- 

Een ander werkgroeplid melde uit dit werkgroepoverleg dat de gemeente geen concept ontwerp van de herinrichting van de Millenerstraat heeft gedeeld en de gemeente dat niet nodig vindt, omdat het aan de werkgroepleden is om informatie te delen en af te stemmen met de overige bewoners van de Millenerstraat. Zonder tekening is dat echter onmogelijk, dus verkeert de rest van de straat nog in onzekerheid over wat de gemeente van plan is. 

Het wachten is nu op het laatste beloofde concept ontwerp en of alle bewoners dan nog inspraak krijgen op dat concept.