Wethouder probeert het verstrekken van onjuiste informatie te verhullen door opnieuw onjuiste informatie te verstrekken

Gemeenschapshuis aan de Millenerstraat Nieuwstadt

Nieuwstadt, 21 februari 2024

Gisteravond vond het tweede werkgroepoverleg over de herinrichting van de Millenerstraat plaats. Aanwezig waren zes bewoners en de projectleider met twee projectleden van een adviesbureau namens de gemeente. Wethouder Meuwissen was aan het begin aanwezig. Hij maakte zijn excuses dat ‘per ongeluk’ de verkeerde bijlagen met de glascontainers bij het ontwerpbestemmingsplan waren gevoegd.

De wethouder probeerde hier het bewust door hem achterhouden van informatie over de glascontainers te verhullen door opnieuw onjuiste informatie te verstrekken want:

 • Die bijlagen waren de rapportages van de uitkomsten van vier onderzoeken die de gemeente in november-december 2023 heeft laten uitvoeren op het glascontainer-ontwerp, dus die zijn echt niet per ongeluk bijgevoegd.
 • Zowel Meuwissen als de projectleider als het adviesbureau zijn in januari al gewezen op deze bijlagen. Als die er echt per ongeluk bijgevoegd waren, dan hadden ze toen gelijk het ontwerpbestemmingsplan moeten intrekken. Ze hebben de procedure echter ongewijzigd laten doorlopen. Als er geen zienswijzen waren ingediend dan was het bestemmingsplan nu definitief geweest.

De bijlagen met de onderzoeksdatums in november-december 2023 zijn nog te lezen bij onze zienswijze en op de volgende webpagina:
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.1711.BP20230715-OW01/b_NL.IMRO.1711.BP20230715-OW01_tb.html

Vervolgens sloot Meuwissen af met de mededeling dat de procedure voor het parkeerterrein opnieuw wordt gedaan en vertrok. Daarna nam de projectleider van de gemeente het stokje over om te melden dat het werkgroepoverleg en het proces gewoon doorlopen. Zonder enige duidelijkheid over het proces, melde de projectleider vervolgens dat:

 • het parkeerverbod aan de oostzijde van de straat gehandhaafd blijft;
 • er geen geld is voor meer materialisatie dan betonnen trottoirbanden en handhaving van de bestaande lantaarnpalen;
 • in het volgende werkgroepoverleg het definitief ontwerp wordt getoond, waar geen inspraak mee op is.

Zoals de gemeente voorafgaand aan het werkgroepoverleg gisteravond had aangekondigd, was er ook gisteravond geen inspraak mogelijk.

Behalve de glascontainers en het parkeerverbod heeft de gemeente niets gedaan met de bezwaren van meer dan twintig bewoners van de Millenerstraat:

 • Uitgangspunten
  • Wat wordt de toename van de verkeersdruk en de parkeerdruk door
   • Steeds belangrijker rol gemeenschapshuis door verdwijnen horecagelegenheden.
   • Toename kerkbezoek door het sluiten van kerken in de omgeving.
   • Verdwijnen parkeerplaatsen op de Markt om Markt meer sociale functie te geven.
   • Herinrichting van het gebied tussen de St. Janskerk en het gemeenschapshuis.
   • Herinrichting van de aanpalende straten van de oude stadskern Nieuwstadt: Millenerpoort, Kloosterwal, Sint Janswal, Sint Janshof, Beekstraat, Sint Maartenswal en Haverterpoort.
  • Hoeveel van het huidige aantal parkeerplaatsen blijven beschikbaar voor bewoners Millenerstraat?
 • Motivatie door bevoegd gezag indien overschrijding geluidsnormen
 • Scope plangebied
  • In vorige project binnen de oude stadskern Nieuwstadt is voor het gehele gebied rond de Cremerstraat en de Haverterstraat een samenhangend ontwerp gemaakt.
  • De rest van de oude stadskern wordt nu niet in samenhang heringericht:
   • Het nu lopende project heeft alleen het stuk Millenerstraat vanaf de St. Janskerk in scope.
   • De rest van de nog her in te richten oude stadskern is buiten scope gelaten en hier zijn ook nog geen projecten voor benoemd: het gebied tussen de St. Janskerk en het gemeenschapshuis, Millenerpoort, Kloosterwal, Sint Janswal, Sint Janshof, Beekstraat, Sint Maartenswal en Haverterpoort.
  • Dezelfde argumenten waarmee het gehele gebied van de Cremerstraat en Haverterstraat in samenhang is ingericht gelden ook voor het resterende gebied van de oude stadskern rond de Millenerstraat. .
   • Aspecten zoals verkeersdruk, parkeerdruk, stedenbouwkundige samenhang en eenheid binnen het zelfde cultuurhistorische ensemble zijn alleen in de samenhang van dit hele gebied op te lossen.
   • Daarom dient de scope van het project uitgebreid te worden tot de gehele Millenerstraat (inclusief het gebied tussen de St. Jans kerk en het gemeenschapshuis), Millenerpoort, Kloosterwal, Sint Janswal, Sint Janshof, Beekstraat, Sint Maartenswal en Haverterpoort.
 • Participatie
  • De gemeente probeerde hier het bewust door de gemeente achterhouden van informatie over de glascontainers te verhullen door opnieuw onjuiste informatie te verstrekken met haar excuus dat zij de bijlagen met het glascontainer-ontwerp in december ‘per ongeluk’ heeft bijgevoegd bij het ontwerpbestemmingsplan, want:
   • Die bijlagen zijn de rapportages van vier onderzoeken die de gemeente in die periode heeft laten uitvoeren op het glascontainer-ontwerp. Het is volstrekt ongeloofwaardig dat de gemeente ‘per ongeluk’ die vier opdrachten heeft verstrekt aan externe onderzoeksbureaus.
   • Zowel Meuwissen als de projectleider en het adviesbureau van de gemeente zijn in januari gewezen op de bijlagen met het glascontainer-ontwerp. Als het waar was dat die bijlagen ‘per ongeluk’ waren bijgevoegd, had de gemeente het ontwerp besluit direct moeten intrekken. Aangezien de gemeente de procedure toen heeft laten doorlopen, is het dus niet waar dat de bijlagen per ongeluk zijn bijgevoegd.
  • Staan de gemeenteraadsleden de wethouder toe dat hij burgers keer op keer bewust onjuiste informatie verstrekt, relevante informatie achterhoudt en hun het recht op inspraak onthoudt? In wat voor land leven we nog als dit allemaal zomaar kan?
  • De bezwaren over het gebrek aan participatie en inspraak zijn alleen maar groter geworden:
   • het overtreden van geldende wet- en regelgeving voor particatie door -en inspraak van burgers en bedrijven;
   • het ongelijk behandelen van bewoners door het schenden en buiten hun gebonden bevoegdheden treden in alle relevante rechtsbetrekkingen waarin de wethouder en de gemeente een rechtsbeginsel dienen te respecteren, zoals gelijke behandeling;
   • het achterstellen van bewoners van de Millenerstraat ten opzichte van bewoners van de Markt, de Cremerstraat en de Haverterstraat;
   • het achterhouden van voor bewoners belangrijke en relevante informatie;
   • de bewoners van de Millenerstraat hun recht op inspraak onthouden en ontzeggen;
   • het volstrekt niet serieus nemen van inspraak;
   • het onzorgvuldig tot niet communiceren met belanghebbende burgers en bedrijven;
   • het ⁠schenden van gewekt vertrouwen;
   • het missen van kansen en niet serieus nemen van vergroening in de kern, waarmee de gemeente de hittestress niet vermindert maar verergert. 
 • Ongelijkheid in kwaliteit uitvoering gebiedsvisie voor de oude stadskern Nieuwstadt
  • Bij de herinrichting van de straten in fase 2 (Haverterstraat, Cremerstraat, etc.) zijn de stoepranden uitgevoerd in Belgisch hardsteen. De lantaarnpalen zijn vervangen door klassieke modellen die passend geacht werden bij het karakter van de oude stadskern beoogde uitstraling. De contouren van de Haverterpoort werden opgetrokken in Cortenstaal. De gevelcontouren van de gesloopte boerderij waar een parkeerterrein werd aangelegd werden teruggebracht in het straatbeeld in staal met beplanting. Kosten noch moeite werden gespaard om de gebiedsvisie op de oude stadskern van Nieuwstadt te realiseren.
  • De gemeente heeft met haar gebiedsvisie op het cultuurhistorisch ensemble de oude stadskern Nieuwstadt bepaald dat alle straten van de oude stadskern, wat wil zeggen alle straten gelegen binnen de historische stadswallen, waartoe zowel de Millenerstraat als de Haverterstraat behoren, op gelijke wijze met dezelfde materialisatie zouden worden heringericht.
  • Naast trottoirbanden van Belgisch hardsteen en nostalgische lantaarnpalen, gaat het ook om beeldbepalende elementen zoals het terugbrengen van de contouren van de oude stadspoorten in het straatbeeld. Dat is al gerealiseerd bij de Haverterpoort en zou ook zo worden gerealiseerd bij de Millenerpoort.
  • Terwijl de gemeente die visie en materialisatie wel heeft doorgevoerd bij de herinrichting van de Haverterstraat zegt de gemeente dat niet gelijkwaardig te gaan doorvoeren bij de herinrichting van de Millenerstraat. De Millenerstraat moet het maar doen met de bestaande lantaarnpalen en trottoirbanden van beton omdat er voor meer geen geld is volgens de projectleider.
  • Daarmee discrimineert de gemeente de Millenerstraat ten opzichte van de Haverterstraat niet alleen, de gemeente diskwalificeert de Millenerstraat met historische beschermde dorpsgezichten, oude boerderijen, het gemeenschapshuis en de St. Janskerk bovendien.
  • Niet het college, en zeker niet de projectleider, gaat over geld, maar de gemeenteraad. De gemeenteraad kan deze ongelijkheid rechttrekken door voldoende geld ter beschikking te stellen om het project Millenerstraat uit te voeren met dezelfde materialisatie als de Cremerstraat en Haverterstraat.

Ons verzoek aan de gemeenteraad van Echt-Susteren is:

 1. Afronden en afsluiten fout gelopen participatieproces
  1. Schriftelijke inhoudelijke reactie van gemeente op onze zienswijzen.
  2. Intrekken ontwerp besluit.
 2. Opnieuw uitvoeren participatieprocedure met
  1. Afweging t.a.v. de scope van het project: alleen Millenerstraat vanaf de St. Jans kerk of ook het gebied tussen de St. Jans kerk en het gemeenschapshuis, Millenerpoort, Kloosterwal, Sint Janswal, Sint Janshof, Beekstraat, Sint Maartenswal en Haverterpoort.
  2. Volledige openheid over uitgangspunten t.a.v. behoud/uitbreiding aantal parkeerplaatsen voor bewoners en toename parkeerdruk en verkeersdruk
  3. Zelfde ‘materialisatie’ als Cremerstraat en Haverterstraat, o.a.:
   1. Nostalgische lantaarnpalen.
   2. Belgisch hardsteen stoepranden, wat ruwer geschuurd zodat je niet uitglijdt met je fiets.
   3. Beeldbepalende elementen zoals poortcontouren, plein naast St. Janskerk, etc..
  4. Geen glascontainers.
  5. Beschrijving van een nieuwe procedure, te beginnen met een nieuwe eerste bewonersavond, gevolgd door drie werkgroepoverleggen met inspraak tot en met de laatste werkgroepavond, met een afrondende presentatie van het definitieve ontwerp, zoals ook de gemeente de burgerparticipatie ook de bij Cremerstraat/Haverterstraat heeft gefaciliteerd.
  6. Schriftelijke uitnodiging aan alle bewoners voor een nieuwe eerste bewonersavond met als bijlage een besluit of toezegging van de gemeente t.a.v. voornoemde punten 2.1 t/m 2.4.
 3. Conform 2.4 faciliteren van een nieuwe eerste bewonersavond, gevolgd door drie werkgroepoverleggen en een presentatie van het definitieve ontwerp.
 4. Voldoende geld ter beschikking te stellen van het project om de herinrichting van de Millenerstraat uit te voeren met dezelfde ‘materialisatie’ als de Cremerstraat en Haverterstraat (zie 2.2).

Vandaag heeft onze stichting de bovenstaande informatie en verzoeken ook per email met brief gericht aan de gemeenteraad van Echt-Susteren.