Onze doelen

De afgelopen weken hebben wij veel vragen en kritiek ontvangen over het feit dat de kap van het Sterrebos inzet is geworden van de onderhandelingen met VDL Groep/VDL Nedcar. Vooral bij mensen van buiten Nieuwstadt leven andere verwachtingen dan wij ons als stichting ten doel hebben gesteld. Daarom leek het ons goed om onze doelen nog eens toe te lichten voor de mensen die De Groene Sporenwolf nog niet zolang kennen.

Onze belangrijkste doelen zijn altijd geweest:

 1. Het behartigen van de belangen van de inwoners van de kern van Nieuwstadt;
 2. Het voorkomen van aantasting van de historische waarden van Nieuwstadt en haar directe omgeving.

Stichting De Groene Sporenwolf is opgericht in 2004 om de ontwikkelingen rondom Nedcar kritisch te volgen. Onze doelen en de statuten, waarin we die doelen hebben vastgelegd, zijn in de praktijk met het oog op de feitelijke activiteiten en de inzet altijd ruim uitgelegd en ook toegepast. De afgelopen drie jaar is in alle gesprekken met de Provincie en VDL Nedcar, in onze zienswijzen en andere uitingen steeds duidelijk gemaakt dat de stichting zich de belangen van de flora en fauna van het Sterrebos aantrekt en steeds hebben wij het kappen van het Sterrebos, de vernietiging van natuur en de uitbreiding naar Nieuwstadt aan de kaak gesteld met het oog op de natuurwaarden en de aanwezige diersoorten. Steeds hebben wij alternatieven aangedragen. Inmiddels hebben de statuten van DGS “onderhoud” ondergaan en zijn deze volledig aangepast aan de feitelijke werkzaamheden van de stichting:

Artikel 2

 1. De stichting heeft ten doel:
  • a. Het behartigen van de belangen van de inwoners van de woonkern Nieuwstadt, met name op het terrein van de fysieke leefbaarheid, de ruimtelijke ontwikkeling van de omgeving, de cultuurhistorie, de woonkwaliteit, de infrastructuur en de verkeerstechnische ontsluiting (spoor en weg), alles in de ruimste zin van het woord;
  • b. Het voorkomen van de aantasting van cultuurhistorische, landschappelijke, ruimtelijke, ecologische (flora en fauna) en milieuhygiënische waarden in en om de woonkern Nieuwstadt, onder meer in de omgeving van het VDL-terrein (NedCar), de in het werkgebied aanwezige bouwkundige monumenten, de bijzondere landschapselementen, de natuurgebieden, de bossen en de beekdalen;
  • c. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
  • d. Het met alle rechtmatige middelen – waaronder inspraak-, bezwaar- en beroepsprocedures – verhinderen van de aanleg, uitbreiding en verkeerstechnische ontsluiting van het VDL-terrein (NedCar) voor zover dit in strijd wordt geacht met de onder a genoemde belangen.
 2. De stichting rekent tot haar werkgebied het zgn. ‘Bottleneck’-gebied dat globaal wordt begrensd door de Duitse landsgrens, de rijksweg A2, de gemeente Sittard-Geleen en de woonkernen Roosten, Dieteren en Susteren, alsmede aangrenzende gebieden waar ontwikkelingen in het werkgebied van invloed zijn op de fysieke leefomgeving in die gebieden.
 3. De stichting tracht haar doelstellingen te verwezenlijken door het geven van voorlichting aan inwoners, het initiëren van acties en het informeren van de media, het voeren van overleg met overheden en het voeren van juridische procedures in en buiten rechte.