Voorlopig geen kap van Sterrebos

Het Sterrebos aan de noordkant van VDL Nedcar.

Op 14 oktober 2021 deed de Voorzieningenrechter uitspraak over de ingediende Voorlopige Voorziening die op 30 september diende. In het kort: er mag niet gekapt worden totdat de Raad van State een uitspraak heeft gedaan over de beroepsprocedure. Hieronder leest u de beslissing:

De voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State:

I. schorst bij wijze van voorlopige voorziening:

– het besluit van het college van gedeputeerde staten van Limburg van 22 december 2020, kenmerk 2020/50041, waarbij het college een omgevingsvergunning heeft verleend voor de uitbreiding en revisie van VDL Nedcar, voor zover dit besluit betrekking heeft op de activiteiten “vellen van een houtopstand” en “het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een rijksmonument”;

– het besluit van 1 juni 2021, kenmerk 2021/13442, waarbij het college een omgevingsvergunning heeft verleend voor het vellen van een houtopstand aan de noordzijde van het huidige bedrijfsterrein VDL Nedcar ten behoeve van de uitbreiding, voor de activiteiten uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden, handelingen met gevolgen voor beschermde monumenten en vellen en/of doen vellen van een houtopstand, voor zover dit besluit betrekking heeft op de activiteiten “vellen van een houtstand” en “het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een rijksmonument”;

– het besluit van 1 juni 2021, kenmerk DOC-00155986, waarbij het college een soortenbeschermingsontheffing heeft verleend voor de uitvoering van de werkzaamheden die nodig zijn voor het realiseren van de uitbreiding van VDL Nedcar;

II. gelast dat het college van gedeputeerde staten van Limburg aan Stichting De Groene Sporenwolf het door haar voor de behandeling van het verzoek betaalde griffierecht ten bedrage van € 360,00 (zegge: driehonderdzestig euro) vergoedt.

Aldus vastgesteld door mr. A. ten Veen, voorzieningenrechter, in tegenwoordigheid van mr. F. Nales, griffier.

De volledige uitspraak leest u HIER.

Dit bericht hebben we bewust feitelijk opgesteld. We beseffen namelijk dat er veel huishoudens afhankelijk zijn van Nedcar. Maar het recht moet zijn beloop krijgen: we willen dat de Raad van State eerst uitspraak doet over de twee hogere beroepszaken, die samen behandeld zullen worden. Stel dat er procedurefouten zijn gemaakt, dan zou blijken dat eventuele kap in dit najaar een premature en onomkeerbare actie was. Dat wilden we met het indienen van de Voorlopige Voorziening voorkomen.