De Groene Sporenwolf in beroep tegen het uitbreidingsplan van VDL-Nedcar

Stichting De Groene Sporenwolf heeft beroep ingesteld tegen de beslissing van de Provinciale Staten van de Provincie Limburg te Maastricht, te weten de vaststelling van het inpassingsplan ‘Uitbreiding VDL Nedcar’, en tegen de besluiten van Gedeputeerde Staten tot verlening van de omgevingsvergunning, de vergunning Wet natuurbescherming Natura 2000, de watervergunning Waterwet, alsmede het besluit hogere waarden industrielawaai Wet geluidhinder.

Wij zijn van mening dat 

  1. de provincie Limburg onterecht en willekeurig een afkap van stikstofdepositie toepast bij 5 kilometer afstand van het provinciale inpassingsplan. Hierdoor is niet duidelijk of de provincie Limburg zondermeer kan concluderen dat het besluit geen nadelige gevolgen heeft voor omliggende Natura-2000 gebieden, in dit geval voor het stikstofgevoelige Geleenbeekdal op 9 kilometer afstand. Toelichting: het SRM2-rekenmodel in het Aerius-programma gaat uit van een zogenoemde afkap voor verkeer. Hierbij wordt stikstofuitstoot van verkeer dat terechtkomt op meer dan 5 kilometer afstand van de weg niet meegenomen in de berekeningen.
  2. er geen rekening is gehouden met emissies als gevolg van de verbreding van de A2 en dat het wel lijkt of er bij beide projecten geen beroep (meer) mogelijk is tegen de toenemende emissies van zowel meer verkeer over de A2 als van de exploitatie van de mogelijke uitbreiding bij VDL Nedcar. Wij zijn van mening dat dit in strijd is met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur en het rechtszekerheidsbeginsel: de positie van burgers ten opzichte van de overheid dient voldoende zeker te zijn. Tevens zijn wij van mening dat de overheid ten alle tijden het beginsel van fair play moet betrachten door procedures niet tegen elkaar uit  te spelen en met name ook oog dient te hebben voor de integraliteit van de complexe stikstofproblematiek. Tevens geeft de provinciale besluitvorming geen zorgvuldige blijk van het voorkomen van stikstofcumulatie. Dit klemt eens temeer in het smalste deel van Nederland waar de infrastructuur en industrie zeer hecht in elkaar grijpen.
  3. gelet op de PAS-uitspraak van de Raad van State op 29 mei 2019, het plaatsen van kanttekeningen bij het gebruik van de Wnb-vergunning uit 2017 gerechtvaardigd is aangezien die vergunning nog stamt uit de tijd van de – inmiddels – ongeldig verklaarde PAS.
  4. de investering van de overheid in de infrastructuur rond VDL-Nedcar in strijd is met de in 2016 door de Europese Commissie uitgebrachte “notion of state aid” (Mededeling van de Europese Commissie 2016/C262/01 van 19 juli 2016).
  5. ten eerste, de voorgenomen kap van het Sterrebos niet nodig is voor de uitbreiding van VDL Nedcar en ten tweede er geen adequate mitigatie- en compensatieplannen zijn vastgesteld om bepaalde diersoorten in stand te houden, mocht er toch overgegaan worden tot kappen.
  6. de inwoners van Nieuwstadt aan veel minder tot geen geluidshinder van verkeer en industrie blootgesteld hoeft te worden (ten opzichte van de huidige situatie) als de huidige ruimte aan de westkant van de N276 efficiënter zou worden benut.

De stichting verzoekt het beroep gegrond te verklaren en het besluit tot vaststelling van het plan te vernietigen. Nieuwe onderzoeken en een nieuwe afweging zijn noodzakelijk.

Zie ook de berichtgeving in De Limburger gisteren en vandaag.