De Loop alleen voor uitbreiding bestaande bedrijven

afbeelding "i_NL.IMRO.1711.BP20120027-VG02_0007.jpg"
afbeelding "i_NL.IMRO.1711.BP20120027-VG02_0008.jpg"

[bron: Structuurvisie | Gemeente Echt-Susteren]

De gemeenteraad van Echt-Susteren heeft gisteravond een coördinatiebesluit genomen, waarmee de aanvragen van Intospace tot herziening van het bestemmingsplan en de vergunningen gezamenlijk worden behandeld en besloten. Dit coördinatiebesluit gaat dus over de procedure en is nog geen instemming met de aanvraag van Intospace.

Wel gaf wethouder Meuwissen aan dat het plan past binnen de structuurvisie van de gemeente. Dat is echter nog maar de vraag, want in de structuurvisie staat dat ‘er (onder voorwaarden) mogelijkheden voor uitbreiding van bestaande bedrijven in het gebied tussen A2 en Julianakanaal aansluitend op de bestaande bedrijvigheid tot aan de Slagmolen.’.

Er is dus alleen uitbreiding voorzien van bestaande bedrijven, wat Intospace niet is.


Er ‘zal door de provincie lokaal maatwerk worden verleend aan een eventueel uitbreidingsverzoek van bestaande bedrijven, om zo ten volste de unieke kwaliteiten van haven en afrit A2 te benutten.Voorwaarde is wel dat de noodzaak aangeduid is en invulling gegeven wordt aan de ‘ladder van duurzame verstedelijking’.’

Dit plan lijkt niet te voldoen aan deze ‘ladder’ en door het coördinatiebesluit mogen de hoofdpunten van de aanvraag niet meer worden aangepast:

  • Wanneer er sprake is van een nieuwe stedelijke ontwikkeling dient de toelichting van het bestemmingsplan een beschrijving van de behoefte aan het bedrijventerrein dat mogelijk wordt gemaakt te bevatten. De behoefte dient te worden bepaald binnen het ruimtelijk verzorgingsgebied van het bedrijventerrein.
  • Voor zover er leegstand is van bestaande bedrijfsgebouwen, moet onderzocht worden of de leegstand geen optie biedt voor de nieuwe stedelijke ontwikkeling.
  • Als de ontwikkeling van een bedrijventerrein buiten bestaand stedelijk gebied is gepland, moet worden gemotiveerd waarom niet binnen bestaand stedelijk gebied in die behoefte kan worden voorzien.

[bron: https://www.infomil.nl/onderwerpen/ruimte/gebiedsontwikkeling/ladder-duurzame/handreiking-ladder/bedrijventerreinen/]


Het plan is verder mogelijk strijdig met het kwaliteitsverbeterende project buitengebied 31 Beleefbaar maken historische routing trambaan:

‘Vanuit Maasbracht via bestaande landwegen naar De Loop, Ophoven en Roosteren richting Maaseik. Eventueel een aftakking achter de Lindestraat. Doel is het oude tracé opnieuw beleefbaar maken als fiets- of wandelroute.’


In het kader van de invoering van de nieuwe omgevingswet wordt de structuurvisie de komende jaren vervangen door een nieuwe omgevingsvisie, die dan voor de gemeente het kader gaat vormen, waarbinnen zij dit soort plannen gaat toetsen. Niet onbelangrijk dus om daar als burgers goed naar te kijken en waar mogelijk te participeren.

Meer lezen over coördinatiebesluit: http://www.nwro.nl/?file=cooerdinatieregeling